POLITYKA PRYWATNOŚCI
(COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE)

Bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy jest dla nas priorytetem. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę cookies, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych witryn i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszych witrynach internetowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Operatorem Strony internetowej i Bloga internetowego („Witryny Vegan Stock”, „Witryny internetowe”) oraz administratorem danych osobowych jest Vegan Stock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szaflarach, ul. Zakopiańska 35A, 34-424 Szaflary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS: 0000723979, NIP: 7352876025, REGON: 369733490, kapitał zakładowy: 6.166,05 zł („Vegan Stock”).

adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 35A, 34-424 Szaflary

e-mail: biuro@veganstock.eu.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji lub transmisji danych w sieci bądź prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenia kluczowych usług w oparciu o mechanizmy implementowane na stronie, w tym do zabezpieczenia przesyłanych danych, etc. (np. mechanizmy zapewniające szybkie ładowanie witryny, etc.) („niezbędne cookies”).

Inne pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności i wygody użytkownika (np. zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny) lub udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych zewnętrznych witryn, w tym potencjalnego wykorzystania w celach reklamowych. Używamy również plików cookie w celu dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników („cookies funkcjonalne i reklamowe”).  

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszych Witryn internetowych, w szczególności obsługi prowadzonego przez nas Bloga internetowego.

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możemy również łączyć te informacje z innymi informacjami uzyskanymi bezpośrednio od Ciebie lub z różnych innych źródeł.

JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Korzystamy z niezbędnych cookies w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest m.in. dopasowanie treści Witryn Vegan Stock do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich udoskonalanie.

Korzystamy z cookies funkcjonalnych i reklamowych w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Gdy jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia: (i) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania Witryn internetowych w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszych Witryn internetowych, lecz przez podmioty trzecie – na przykład – przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych usług.

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (i) aktualny stan wiedzy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) ryzyko dla Ciebie.

JAKIE POSIADASZ PRAWA?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
  • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@veganstock.eu.

PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZMIANY ZASAD DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Witrynach Vegan Stock.

WŁAŚCIWE PRAWO

Przetwarzanie danych osobowych przez Vegan Stock podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.